Zespół

Zbigniew Kozłowski

Zbigniew Kozłowski

Managing Partner

Zbigniew Kozłowski jest adwokatem posiadającym 17 – letnie doświadczenie zdobyte w warszawskich biurach międzynarodowych kancelarii prawnych, w których zajmował stanowiska lidera praktyki oraz wspólnika.

Świadczy usługi prawne w zakresie transformacji energetycznej, ochrony środowiska, zmian klimatu, budownictwa, projektów typu greenfieldbrownfield.

Zbigniew Kozłowski doradza klientom z sektora energetycznego, naftowo-gazowego, górniczego, chemicznego, lotniczego i produkcyjnego w obszarze regulacji, kontraktów, transakcji i sporów. Z sukcesem reprezentuje klientów przed urzędami i sądami. Doradzał również naczelnym organom administracji, takim jak Minister Środowiska i Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Został uznany za lidera w dziedzinie prawa ochrony środowiska przez dziennik Rzeczpospolita. Ponadto, od 2013 roku otrzymuje rekomendację indywidualną w prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers Europe. Otrzymał również najwyższą notę w międzynarodowym rankingu IFLR1000 w kategorii „Rozwój projektów” oraz jest laureatem konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.

Kluczowe kompetencje

Rozwój projektów
Energetyka
Ochrona środowiska
Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne
Kontrakty budowlane

Miłosz Tomasik

Partner

Miłosz Tomasik jest radcą prawnym z 12-letnim doświadczeniem zawodowym. W swej karierze od początku był zaangażowany głównie w pracę dla klientów z sektora energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, przemysłu ciężkiego oraz branży wydobywczej.

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, w tym w zagadnieniach dotyczących emisji przemysłowych, ochrony klimatu, oceny oddziaływania na środowisko, pozwoleń na korzystanie ze środowiska, zanieczyszczeń powierzchni ziemi, prawa wodnego oraz gospodarowania odpadami. Doradza również w kwestiach związanych z prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym i gospodarowaniem nieruchomościami.

Od 2016 roku regularnie otrzymuje rekomendację indywidualną w prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers Europe w kategorii „ochrona środowiska”. Angażuje się także w akademicką działalność dydaktyczną związaną z prawem ochrony środowiska.

Kluczowe kompetencje

Prawo ochrony środowiska
Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne
Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne
Prawo energetyczne

Marcin Oszczak

Partner

Marcin Oszczak jest radcą prawnym z 20-letnim doświadczeniem zdobytym w pracy dla podmiotów publicznych z sektora infrastrukturalnego jak i wiodących polskich i międzynarodowych kancelarii prawnych.

Marcin Oszczak zajmuje się przede wszystkim projektami infrastrukturalnymi i energetycznymi. W swej pracy koncentruje się na zagadnieniach związanych z kontraktami budowlanymi oraz umowami serwisowymi, w tym opracowaniu ich wzorów, negocjowaniu z kontrahentami i obsługą realizacji kontraktów. Jego doświadczenie obejmuje zarówno umowy oparte na standardowych wzorach takich jak FIDIC, jak również kontrakty autorskie.

Posiada dużą wiedzę i kompetencje związane z prawem administracyjnym, w tym planowaniem przestrzennym, prawem budowlanym i prawem ochrony środowiska, oraz doświadczenie we współpracy z sektorem publicznym. Otrzymał indywidualne rekomendacje w międzynarodowych rankingach Chambers Europe oraz IFLR1000.

Marcina Oszczaka wyróżnia unikalne doświadczenie związane z realizacją przedsięwzięć infrastrukturalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wspiera Klientów również w sprawach związanych z prawem zamówień publicznych.

Kluczowe kompetencje

Kontrakty budowlane i umowy serwisowe
Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne
Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne
Partnerstwo publiczno-prywatne
Prawo zamówień publicznych
Prawo cywilne

Małgorzata Dębicka

Senior Associate

Adw. Małgorzata Dębicka swoją praktykę zawodową koncentruje na prawie ochrony środowiska oraz regulacjach chemicznych. Doświadczenie zdobywała dotychczas w międzynarodowych kancelariach prawnych doradzając sektorom farmaceutycznemu, logistycznemu, chemicznemu, energetycznemu, nieruchomościowemu oraz wytwórczemu.

Świadczy pomoc prawną w zakresie pozwoleń środowiskowych – zarówno na etapie planowania jak i realizacji przedsięwzięć. Prowadzi również bieżące doradztwo regulacyjne, a także przygotowuje analizy pod kątem przygotowania i dostosowania działalności przedsiębiorstw do zmieniających się przepisów prawa.

Dodatkowo posiada doświadczenie w pracy dla sektora FMCG – zwłaszcza w obszarze regulacji dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych, a także w zakresie prawa żywnościowego czy regulacji dotyczących kosmetyków i chemii. Małgorzata ukończyła studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska oraz studia podyplomowe z zarządzania bezpieczeństwem chemicznym.

Kluczowe kompetencje

Prawo ochrony środowiska
Regulacje chemiczne
Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne
Prawo farmaceutyczne
Prawo żywnościowe

Dariusz Rosolski

Senior Associate

Dariusz Rosolski jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem prawa wodnego oraz zagadnień związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Jego doświadczenie obejmuje kompleksową obsługę prawną podmiotów prywatnych oraz publicznych – w tym jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz Lasów Państwowych. W ramach tych mieści się także doradztwo i reprezentowanie zamawiających na tle inwestycji związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Dodatkowo, posiada doświadczenie w zakresie pozwoleń emisyjnych i zagadnień z obszaru prawa odpadowego, w tym międzynarodowego transportu odpadów, gospodarki odpadami opakowaniowymi, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, czy też utrzymania porządku i czystości w gminach.

Dariusz Rosolski ma również doświadczenie w zakresie kontraktów budowalnych, sporów sądowych, prawa spółek, prawa pracy i prawa własności intelektualnej

Kluczowe kompetencje
Prawo ochrony środowiska
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Prawo wodne
Prawo cywilne

Natalia Martynowicz

Junior Associate

Natalia Martynowicz jest aplikantką radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Swoją praktykę zawodową skupia w obszarze prawa ochrony środowiska oraz prawie nieruchomości. Doświadczenie zdobywała pracując na projektach w wielu sektorach gospodarki, miedzy innymi chemicznym, logistycznym czy szeroko pojętego przemysłu.

Szczególną uwagę poświęca kwestiom gospodarki odpadami, postępowaniom administracyjnym i sądowoadministracyjnym oraz ochronie przyrody. Doradza również w kwestiach gospodarki przestrzennej i procesu inwestycyjnego ze szczególnym skupieniem na kwestiach oddziaływania na środowisko, a także umów najmu oraz umów serwisowych.

Natalia Martynowicz prywatnie zajmuje się również kwestią praw zwierząt, doradzała również przy projektach z obszaru energetyki odnawialnej i konwencjonalnej.

Aneta Słabik

Administration manager

Aneta Słabik ma przeszło 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wsparcia asystenckiego i administracyjnego świadczonego na rzecz zespołów prawnych zdobyte w pracy w wiodących polskich i zagranicznych kancelariach prawnych.

Brała udział w najbardziej złożonych projektach oraz transakcjach energetycznych i infrastrukturalnych.

Mikołaj Misztela

Marketing Specialist

Mikołaj Misztela jest specjalistą ds. marketingu. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z branżą ochrony środowiska i energetyki odnawialnej. Jego doświadczenie obejmuje sprzedaż, pozyskiwanie funduszy, prowadzenie szkoleń i kontrolę jakości usług w sektorze OZE. Do obszarów jego zainteresowań należą inwestycje oraz regulacje w obszarze energetyki i ochrony środowiska. Studiuje jednocześnie prawo.