Zespół

Zbigniew Kozłowski

Zbigniew Kozłowski

Managing Partner

Zbigniew Kozłowski jest adwokatem posiadającym ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte w warszawskich biurach międzynarodowych kancelarii prawnych, w których zajmował stanowiska lidera praktyki oraz wspólnika.
Świadczy usługi prawne w zakresie transformacji energetycznej, ochrony środowiska, zmian klimatu, budownictwa, projektów typu greenfield i brownfield.
Zbigniew Kozłowski doradza klientom z sektora energetycznego, naftowo-gazowego, górniczego, chemicznego, lotniczego i produkcyjnego w obszarze regulacji, kontraktów, transakcji i sporów. Z sukcesem reprezentuje klientów przed urzędami i sądami. Doradza również naczelnym organom administracji, takim jak minister właściwy ds. środowiska i Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
Od 2013 roku otrzymuje rekomendację indywidualną w prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers Europe. Otrzymał również najwyższą notę w międzynarodowym rankingu IFLR1000 w kategorii „Rozwój projektów”.

Kluczowe kompetencje

Rozwój projektów
Energetyka
Ochrona środowiska
Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne
Kontrakty budowlane

Miłosz Tomasik

Partner

Miłosz Tomasik jest radcą prawnym z 12-letnim doświadczeniem zawodowym. W swej karierze od początku był zaangażowany głównie w pracę dla klientów z sektora energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, przemysłu ciężkiego oraz branży wydobywczej.
Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, w tym w zagadnieniach dotyczących emisji przemysłowych, ochrony klimatu, oceny oddziaływania na środowisko, pozwoleń na korzystanie ze środowiska, zanieczyszczeń powierzchni ziemi, prawa wodnego oraz gospodarowania odpadami. Doradza również w kwestiach związanych z prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym i gospodarowaniem nieruchomościami.
Od 2016 roku regularnie otrzymuje rekomendację indywidualną w prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers Europe w kategorii „ochrona środowiska”. Angażuje się także w akademicką działalność dydaktyczną związaną z prawem ochrony środowiska.

Kluczowe kompetencje

Prawo ochrony środowiska
Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne
Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne
Prawo energetyczne

Marcin Oszczak

Partner

Marcin Oszczak jest radcą prawnym z 20-letnim doświadczeniem zdobytym w pracy dla podmiotów publicznych z sektora infrastrukturalnego jak i wiodących polskich i międzynarodowych kancelarii prawnych.
Marcin Oszczak zajmuje się przede wszystkim projektami infrastrukturalnymi i energetycznymi. W swej pracy koncentruje się na zagadnieniach związanych z kontraktami budowlanymi oraz umowami serwisowymi, w tym opracowaniu ich wzorów, negocjowaniu z kontrahentami i obsługą realizacji kontraktów. Jego doświadczenie obejmuje zarówno umowy oparte na standardowych wzorach takich jak FIDIC, jak również kontrakty autorskie.
Posiada dużą wiedzę i kompetencje związane z prawem administracyjnym, w tym planowaniem przestrzennym, prawem budowlanym i prawem ochrony środowiska, oraz doświadczenie we współpracy z sektorem publicznym. Otrzymał indywidualne rekomendacje w międzynarodowych rankingach Chambers Europe oraz IFLR1000.
Marcina Oszczaka wyróżnia unikalne doświadczenie związane z realizacją przedsięwzięć infrastrukturalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wspiera Klientów również w sprawach związanych z prawem zamówień publicznych.

Kluczowe kompetencje

Kontrakty budowlane i umowy serwisowe
Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne
Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne
Partnerstwo publiczno-prywatne
Prawo zamówień publicznych
Prawo cywilne

Karol Jaworecki

Senior Associate

Karol Jaworecki jest radcą prawnym który zdobywał doświadczenie w pracy w wiodących polskich i zagranicznych kancelariach prawnych w ramach zespołów specjalizujących się w prawie administracyjnym, w tym prawie ochrony środowiska i prawie energetycznym. Doradza w sprawach dotyczących realizacji inwestycji przemysłowych, uzyskiwania pozwoleń administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, usuwania zanieczyszczenia powierzchni ziemi, gospodarowania odpadami, prawa wodnego oraz emisji do powietrza.
Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie inwestycyjnym, w szczególności w zakresie budowy i modernizacji energetycznych jednostek wytwórczych oraz instalacji w sektorze odpadowym. Wspierał klientów w realizacji projektów na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Doradza w transakcjach związanych z akwizycją instalacji energetycznych, w tym zwłaszcza z sektora energii odnawialnej.
Doświadczenia zawodowe Karola Jaworeckiego obejmują także doradzanie przy tworzeniu i negocjowaniu kontraktów budowlanych i umów serwisowych dotyczących realizacji inwestycji z sektora energetyki konwencjonalnej.

Kluczowe kompetencje

Prawo ochrony środowiska
Prawo energetyczne
Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne
Kontrakty budowlane i umowy serwisowe

Michał Bystrzyński

Senior Associate

Michał Bystrzyński jest adwokatem specjalizującym się w prawie ochrony środowiska oraz prawie energetycznym. Jego doświadczenie obejmuje pracę przy najważniejszych projektach infrastrukturalnych w Polsce ostatnich lat z różnych sektorów, w szczególności z zakresu energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, lotnictwa oraz górnictwa.
Posiada szczególne doświadczenie w zagadnieniach związanych z ocenami oddziaływania na środowisko, EU ETS, gospodarką odpadami, pozwoleniami zintegrowanymi i sektorowymi oraz prawem wodnym. Angażuje się również w doradztwo prawne związane z przygotowywaniem wzorów i negocjowaniem kontraktów budowlanych oraz umów serwisowych.
Michał Bystrzyński ma również doświadczenie w sprawach dotyczących prawa pracy i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z przejściem zakładów pracy.

Kluczowe kompetencje

Prawo ochrony środowiska
Prawo energetyczne
Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne
Kontrakty budowlane i umowy serwisowe
Prawo cywilne
Prawo pracy

Michalina Poławska

Junior Associate

Michalina Poławska jest studentką V roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Wspiera Zespół Kancelarii w sprawach związanych z ochroną środowiska, prawem budowlanym, prawem energetycznym i procedurami administracyjnymi.
Brała udział w złożonych projektach oraz transakcjach energetycznych i infrastrukturalnych.

Aneta Słabik

Administration manager

Aneta Słabik ma przeszło 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wsparcia asystenckiego i administracyjnego świadczonego na rzecz zespołów prawnych zdobyte w pracy w wiodących polskich i zagranicznych kancelariach prawnych.
Brała udział w najbardziej złożonych projektach oraz transakcjach energetycznych i infrastrukturalnych.