Doświadczenie

Poniżej prezentujemy wybrane przykłady doświadczeń, jakimi dysponują nasi prawnicy.

Energetyka konwencjonalna

Wiodąca polska grupa energetyczna

 • doradztwo dotyczące decyzji koncesyjnej na wydobywanie węgla brunatnego,
 • reprezentacja w postępowaniu ws. skargi organizacji ekologicznej na decyzję o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla elektrowni na węgiel brunatny,
 • pomoc prawna w postępowaniu transgranicznym w sprawie pozwolenia zintegrowanego,
 • przygotowanie uwzględnionej przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej dotyczącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla nowych bloków węglowych o mocy 900 MW,
 • doradztwo w zakresie gospodarki odpadami,
 • opracowanie analizy porównawczej regulacji w zakresie ocen oddziaływania na środowisko w siedmiu państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Jedna z największych grup energetycznych w Polsce

 • kompleksowe doradztwo prawne w procesie inwestycyjnym dotyczącym budowy elektrowni konwencjonalnej,
 • wszechstronne analizy związane z zawieszeniem prac budowlanych i zmianą założeń co do zastosowanej technologii wytwarzania energii,
 • analiza skuteczności uchwał organów korporacyjnych,
 • wsparcie prawne w zakresie wydłużenia terminu, w jakim decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni może być wykorzystana w procesie inwestycyjnym,
 • analiza decyzji administracyjnych pozyskanych dla projektu budowy elektrowni pod kątem możliwości ich dalszego wykorzystania w procesie inwestycyjnym; analiza prawna możliwości transferu pozwoleń wodnoprawnych związanych z budową elektrowni,
 • przygotowanie uwzględnionego przez Ministra Środowiska odwołania od decyzji marszałka województwa odmawiającej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla budowy elektrowni,
 • wsparcie w licznych postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych wszczynanych przez wiodące organizacje ekologiczne przeciwko kluczowym decyzjom inwestycyjnym, a w tym pozwoleniu zintegrowanemu, decyzjom o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleniom na budowę,
 • wsparcie prawne przy opracowaniu nowelizacji przepisów o ustroju gmin oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kontekście zmian terytorialnych w jednostkach samorządu terytorialnego, na obszarze których realizowana była elektrownia, służących minimalizacji negatywnych skutków dla procesu inwestycyjnego,
 • analiza skuteczności przeniesienia posiadanych zezwoleń i innych decyzji administracyjnych w związku z przekształceniem spółki ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • wsparcie przy opracowaniu strategii dostosowania pozwolenia zintegrowanego do wymogów związanych z Konkluzjami BAT LCP m.in. w kontekście nowych regulacji odpadowych i uporządkowania stanu prawnego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Operator jednej z największych elektrowni węglowych w Polsce

 • kompleksowe doradztwo dotyczące prawno-środowiskowych aspektów budowy nowego bloku energetycznego klasy 1000 MWe oraz modernizacji istniejących bloków klasy 200 i 500 MWe, a w tym: (i) uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych; (ii) zmiany pozwolenia zintegrowanego dla istniejących bloków klasy 200 i 500 MWe m.in. w zakresie oczyszczalni ścieków z Instalacji Odsiarczania Spalin oraz dostosowania do dyrektywy o emisjach przemysłowych – IED; (iii) zmiany pozwolenia zintegrowanego dla nowego bloku energetycznego klasy 1000 MWe; (iv) uzyskania nowego pozwolenia zintegrowanego dla kotłowni rozruchowej,
 • wsparcie i reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych prowadzonych z udziałem organizacji ekologicznych w sprawach pozwoleń zintegrowanych (dostosowanie do dyrektywy o emisjach przemysłowych – IED), zezwoleń na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii właściwego uregulowania statusu prawnego oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych oraz oczyszczalni ścieków pochodzących z instalacji odsiarczania spalin; minimalizacja ryzyk związanych z eksploatacją wspomnianych instalacji,
 • kompleksowe doradztwo prawne, w tym reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i kontrolnych, w sprawie wycieku mazutu z elektrowni węglowej,
 • reprezentacja w postepowaniu sądowoadministracyjnym ws. odmowy dopuszczenia wiodącej organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla nowego bloku energetycznego klasy 1000 MWe,
 • przygotowanie analizy prawnej najważniejszych propozycji legislacyjnych z zakresu gospodarki odpadami w ostatnich latach, które wywołały duże poruszenie m.in. w sektorze energetycznym.

Jedna z największych grup energetycznych w Polsce

 • strategiczne doradztwo w przedmiocie współfinansowania zadań inwestycyjnych z Krajowego Planu Inwestycyjnego realizowanych przez operatorów systemów przesyłowych,
 • opracowanie opinii prawnej na potrzeby Ministerstwa Środowiska i Komisji Europejskiej dotyczącej możliwości rewizji Krajowego Planu Inwestycyjnego zawierającego inwestycje bilansujące nieodpłatne uprawnienia do emisji CO2 dla elektroenergetyki.

Wiodący inwestor zagraniczny na polski rynku energetycznym

 • kompleksowe doradztwo prawne w procesie inwestycyjnym budowy dwóch nowych gazowych bloków energetycznych, obejmujące opracowanie i negocjowanie kontraktów EPC i LTSA, oraz doradztwo w zakresie ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego oraz regulacji energetyki,
 • wsparcie prawne w projektach budowy dwóch spalarni odpadów, w tym między innymi w zakresie ochrony środowiska, regulacji energetyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego, oraz prawa budowlanego,
 • pomoc w uzyskaniu odstępstw od konkluzji BAT LCP dla źródeł energetycznych,
 • kompleksowe doradztwo w procesie restrukturyzacji elektrociepłowni w kontekście unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w celu maksymalnego wykorzystania przydziału bezpłatnych uprawnień,
 • wszechstronne doradztwo związane z systemem EU ETS,
 • wsparcie prawne dotyczące emisji przemysłowych, w tym pozwoleń zintegrowanych,
 • przeprowadzenie due diligence dwóch ciepłowni,
 • doradztwo w zakresie zagospodarowania odpadów z oczyszczalni ścieków,
 • pomoc prawna w kwestii zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
 • analiza możliwości zarządzenia problemem azbestu znajdującego się w sieciach ciepłowniczych,
 • doradztwo w zakresie efektywności energetycznej,
 • strukturyzowanie potencjalnej, nowej linii biznesowej polegającej na outsourcingu usług w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków, obejmujące przygotowanie stosownych kontraktów.

Organizacja branżowa z sektora energetyki konwencjonalnej

Strategiczne doradztwo w zakresie możliwości usprawnienia procesu inwestycyjnego w projektach energetycznych.

Operator ciepłowni miejskiej w Polsce południowej

Analiza przewidzianych prawem dopuszczalnych wielkości emisji zanieczyszczeń dotyczących elektrociepłowni, a w tym możliwości jej wyłączenia z reżimu dużych obiektów energetycznego spalania (LCP) do średnich obiektów energetycznego spalania (MCP).

Operator ciepłowni miejskiej w Polsce zachodniej

 • przygotowanie opinii prawnej dotyczącej możliwości nieobjęcia systemem EU ETS nowej instalacji kogeneracyjnej i warunków, jakie powinny zostać spełnione, aby ten cel osiągnąć,
 • opracowanie memorandum dotyczącego szczegółowej strategii realizacji instalacji kogeneracyjnej,
 • bieżące doradztwo w sprawach z zakresu regulacji energetyki.

Energetyka odnawialna

Wiodąca polska grupa energetyczna

 • doradztwo regulacyjne dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla morskich farm wiatrowych,
 • analiza możliwych rozwiązań w zakresie przebiegu infrastruktury przyłączeniowej morskich farm wiatrowych w kontekście pozwoleń dotyczących ich lokalizacji,
 • doradztwo regulacyjne dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla infrastruktury przyłączeniowej morskich farm wiatrowych,
 • wsparcie przy opracowaniu trzech wzorów kontraktowych opartych m.in. na międzynarodowych standardach umów oraz autorskiego kontraktu na potrzeby zakupu usług w procesie realizacji morskich farm wiatrowych.

Międzynarodowy inwestor z sektora PV

Reprezentacja w postępowaniu odwoławczym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla jednej z największych elektrowni fotowoltaicznych w Polsce oraz doradztwo w innych sprawach spornych.

Jeden z polskich liderów sektora PV

Wsparcie regulacyjne dotyczące zagadnień związanych z regulacjami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Międzynarodowy inwestor z sektora PV

Doradztwo regulacyjne.

Producent turbin wiatrowych

 • praca nad projektami umów na dostawę turbin wiatrowych,
 • doradztwo regulacyjne dotyczące pozwoleń na budowę i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zagraniczny inwestor z sektora OZE

Doradztwo przy akwizycji i rozwoju portfolio projektów wiatrowych o mocy kilkuset MW.

Krajowi i zagraniczni inwestorzy z sektora OZE

Wsparcie w procesach rozwoju farm wiatrowych w zakresie zagadnień środowiskowych, planowania przestrzennego i pozwoleń na budowę.

Polskie i zagraniczne podmioty z sektora energetyki oraz fundusze inwestycyjne

Przeprowadzenie kilkudziesięciu badań due diligence funkcjonujących oraz planowanych projektów farm wiatrowych oraz elektrowni fotowoltaicznych.

Sektor wydobywczy

Wiodący producent węgla koksującego

 • doradztwo regulacyjne dotyczące uczestnictwa w systemie EU ETS,
 • wsparcie w postępowaniach administracyjnych związanych z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża węgla kamiennego

Operator kopalni węgla kamiennego

Doradztwo prawne w zakresie prawa ochrony środowiska i postępowania administracyjnego obejmujące wszechstronne doradztwo związane z eksploatacją i rozbudową kopalni węgla kamiennego, w tym wsparcie w postępowaniach administracyjnych związanych z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża węgla kamiennego.

Wiodący producent metali nieżelaznych

Analiza uprawnień przysługujących podmiotom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości położonych w zasięgu oddziaływania zakładu przemysłowego.

Międzynarodowi inwestorzy z sektora oil&gas

Doradztwo prawne w zakresie kwestii regulacyjnych i środowiskowych związanych z poszukiwaniem gazu łupkowego.

Polski inwestor

Kompleksowa pomoc prawna przy unikalnym projekcie budowy kopalni węgla kamiennego realizowanej przez prywatnego inwestora.

Sektor chemiczny

Polski lider sektora chemicznego i nawozowego

Kompleksowe wsparcie w procesie dostosowania elektrociepłowni zakładowych do konkluzji BAT LCP, obejmujące opracowanie strategii dostosowawczej, ocenę możliwości ubiegania się o odstępstwa od konkluzji BAT LCP, analizę kosztów i korzyści środowiskowych, opracowanie wniosków o zmianę pozwoleń zintegrowanych wraz z wnioskami o odstępstwa.

Polska spółka chemiczna

 • wsparcie prawne dotyczące rezerw bilansowych zawiązanych na opłaty środowiskowe,
 • reprezentowanie w sporze kontraktowym dotyczącym instalacji odsiarczania spalin,
 • wsparcie w kwestiach związanych z cyberbezpieczeństwem dotyczące nadania Klientowi statusu Operatora Usług Kluczowych

Polska spółka chemiczna

Wsparcie prawne w zakresie zagadnień związanych z wygaśnięciem derogacji opt-out (derogacji 17 500 godzin) udzielonej ciepłowni zakładowej.

Firma konsultingowa (pośrednio polska spółka chemiczna)

Wsparcie podmiotu będącego wiodącym konsultantem z zakresu ochrony środowiska w przygotowaniu strategii zarządzania roszczeniami zgłaszanymi przez osoby, których majątek ucierpiał w związku z emisją przemysłową z zakładu chemicznego.

Polska spółka chemiczna

 • negocjowanie wieloletniej umowy na odprowadzanie ścieków przemysłowych pomiędzy dwoma zakładami chemicznymi,
 • analiza prawna istniejących i planowanych instalacji energetycznych pod kątem ich uczestnictwa w systemie EU ETS,
 • analiza prawna statusu istniejących i planowanych instalacji energetycznych w kontekście wymogów prawnych dotyczących emisji do powietrza, w tym obowiązków związanych z reżimem IPPC,
 • wsparcie prawne spółki zależnej prowadzącej składowisko odpadów przemysłowych w kontekście kontroli prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Producent wapnia i cementu

Opracowanie strategii uporządkowania stanu formalno-prawnego w zakresie nieopłatnych przydziałów uprawnień do emisji CO2 dla instalacji do produkcji wapna.

Międzynarodowy koncern chemiczny

Doradztwo dotyczące lotnych związków organicznych (VOC) zawartych w farbach.

Zagraniczny producent wapnia i cementu

Doradztwo w związku z konkluzjami BAT dla przemysłu wapienniczego.

Międzynarodowy producent chemii stosowanej w rolnictwie

Doradztwo dotyczące programu gospodarowania odpadami opakowaniowymi, w tym negocjacje odpowiednich umów o odzysk odpadów opakowaniowych.

Organizacja branżowa w sektorze chemicznym

Przygotowanie raportu prawnego analizującego nowe przepisy dotyczące oceny zanieczyszczeń gruntów.

Gospodarowanie odpadami

Prywatny inwestor z sektora chemicznego

Wsparcie prawne w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów skupiającym ogromne zainteresowanie społeczne i zaangażowanie organizacji ekologicznych.

Operator jednego z największych bloków biomasowych w Polsce

Audyt gospodarki ubocznymi produktami spalania w Elektrowni Połaniec.

Polska grupa energetyczna

Badanie gospodarki ubocznymi produktami spalania oraz procedur zakupowych w zakresie dostaw biomasy w elektrowni węglowej.

Prywatny inwestor

Analiza prawna dotycząca budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów, w tym odpadów komunalnych i komunalnych osadów ściekowych o wydajności 180 000 Mg/rok, w szczególności analiza środowiskowych uwarunkowań realizacji takiego przedsięwzięcia, wsparcie w postępowaniu administracyjnym oraz badanie warunków realizacji takiego przedsięwzięcia określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarowania Odpadami.

Prywatny inwestor

Analiza prawna dotycząca regulacji prawnych znajdujących zastosowanie do budowy i eksploatacji elektrociepłowni na paliwo alternatywne RDF, w tym możliwości wyłączenia elektrociepłowni spod reżimu dla instalacji do współspalania odpadów.

Wiodący podmiot z sektora gospodarki odpadami

Analiza prawna dotycząca realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji do współspalania odpadów komunalnych mającej zastąpić funkcjonującą dotychczas elektrociepłownię, w tym wsparcie w zakresie tworzenia ram dla kontraktu EPC oraz przygotowania do procedury PPP.

Operator ciepłowni miejskiej w Polsce południowej

Reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym związane z wniesieniem skargi kasacyjnej od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie dotyczącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla instalacji do kogeneracyjnego wytwarzania energii z termicznego przekształcania odpadów.

Centralny organ administracji rządowej

Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, w tym międzynarodowego przemieszczenia odpadów.

Wiodący producent turbin i generatorów dla sektora energetycznego

Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem azbestem w przypadku serwisowania wirników generatorów elektrowni w Polsce.

Operator jednej z największych sieci supermarketów w Europie

Doradztwo w zakresie wymogów prawnych dotyczących zagospodarowania przeterminowanych produktów spożywczych zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego.

Producent chemii gospodarczej

Przygotowywanie opinii prawnej w przedmiocie odpowiedzialności za składowisko odpadów.

Wiodący producent elektroniki

Doradztwo odnośnie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami.

Wiodący podmiot z sektora gospodarki odpadami

Opracowanie modelu biznesowego oraz harmonogramu działań w zakresie budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Sektor lotniczy

Joint venture światowych liderów sektora lotniczego

Kompleksowe doradztwo prawne w projekcie budowy zakładu serwisowania silników lotniczych w Polsce zachodniej, obejmujące wiele dziedzin prawa m.in. prawo ochrony środowiska, prawo budowlane, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, prawo cywilne, w tym wsparcie prawne przy odpieraniu zarzutów podnoszonych przez społeczność lokalną oraz organizacje ekologiczne odnośnie emisji powodowanej przez planowany zakład.

Międzynarodowych producent silników lotniczych

Doradztwo prawne w projekcie polegającym na rozbudowie istniejącego zakładu w Polsce południowej, a w szczególności w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska i procesem budowlanym.

Joint venture światowych liderów sektora lotniczego

Kompleksowe doradztwo prawne w projekcie budowy zakładu serwisowania, naprawy i testowania silników lotniczych w Polsce południowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą.

Jeden z wiodących producentów silników lotniczych

doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności za szkody w środowisku.

Sektor motoryzacyjny

Międzynarodowy koncern chemiczny

Doradztwo prawne w zakresie wprowadzania do obrotu farb i lakierów zawierających lotne związki organiczne.

Producent części do samochodów

Doradztwo w zakresie reżimu odpowiedzialności za zanieczyszczone grunty.

Producent chemii motoryzacyjnej

Doradztwo prawne w procesie zakupu zakładu produkującego smary i oleje na terenie którego wystąpiło historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, a w tym w zakresie minimalizacji ryzyka kupującego poprzez wprowadzenie odpowiednich postanowień do umowy i opracowanie scenariuszy dalszego działania.

Producent części do samochodów

Kompleksowe doradztwo w zakresie zanieczyszczonego gruntu i nielegalnego wysypiska zidentyfikowanego na nieruchomości nabytej w celu wybudowania fabryki produkcyjnej. Analiza potencjalnych ryzyk oraz doradztwo w zakresie negocjowania i strukturyzacji umowy zamiany ze sprzedawcą (podmiotem publicznym), której celem była zamiana zanieczyszczonej nieruchomości na nieruchomość wolną od zanieczyszczeń.

Kontrakty budowlane

Wiodący inwestor zagraniczny na polski rynku energetycznym

Kompleksowe doradztwo w procesie inwestycyjnym dotyczącym budowy dwóch nowych gazowych bloków energetycznych w Łodzi i w Poznaniu, w tym negocjowanie kontraktów EPC i LTSA.

Polski lider sektora paliwowego i energetycznego

Negocjowanie kontraktu EPC na budowę bloku gazowo-parowego oraz umowy serwisowej LTSA.

Prywatny inwestor z sektora chemicznego

 • negocjowanie umowy na dostawę turbiny gazowej w formule EPCM,
 • negocjowanie umowy LTSA turbiny gazowej realizowanej w formule EPCM.

Operator spalarni odpadów

 • doradztwo w procesie inwestycyjnym realizowanym na potrzeby umowy PPP, dotyczącym budowy spalarni odpadów z turbiną gazowo-parową w formule EP,
 • doradztwo w zakresie realizacji umowy EPC na wykonanie spalarni odpadów,
 • doradztwo i reprezentacja w zakresie przygotowania, negocjacji i realizacji umowy z inżynierem kontraktu na usługi związane z wykonaniem spalarni odpadów.

Producent części do samochodów

 • doradztwo w procesie przygotowania i negocjacji kontraktu na budowę zakładu produkcyjnego w zachodniej Polsce,
 • opracowanie umowy na rozbudowę zakładu produkcyjnego

Wiodący producent wody mineralnej

Opracowanie kontraktu na budowę magazynu logistycznego.

Inne

Światowy lider handlu elektronicznego

Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności właściciela nieruchomości za kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego i obowiązków związanych z zanieczyszczeniem bakteryjnym ujęcia wody oraz doradztwo dotyczące wymogów w zakresie magazynowania i gospodarowania materiałami niebezpiecznymi.

Wiodący producent stali

 • doradztwo prawne w zakresie odstępstw od konkluzji BAT dla hutnictwa,
 • doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności za składowanie żużla granulowanego,
 • pomoc prawna w zakresie rozporządzenia w sprawie rejestracji chemikaliów (REACH),
 • pomoc prawna w związku ubieganiem się o dofinasowanie ze środków UE.

Wiodący producent płyt i akcesoriów meblarskich

Wsparcie prawne w projekcie budowy największego w Polsce zakładu przetwórstwa drzewnego.

Wiodący producenci AGD

Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności za szkody spowodowane zanieczyszczeniem gruntu.

Wiodący podmiot z sektora FMCG

Doradztwo regulacyjne w zakresie obowiązków związanych z wprowadzaniem ścieków przemysłowych do miejskiego systemu kanalizacyjnego.

Operator sieci komórkowej

Wsparcie przy negocjowaniu umowy o wykorzystaniu wspólnej infrastruktury z innym operatorem sieci telefonii komórkowej w zakresie postanowień dotyczących ochrony środowiska.

Międzynarodowy producent napojów alkoholowych

Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności za zanieczyszczone grunty.