Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U UE L z 2016 r., nr 119, str. 1; dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest kancelaria prawna Kozłowski Tomasik Oszczak sp. k. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000861505, posiadająca NIP 5252837450 oraz REGON 387140801 (dalej jako: „KTO”).
 2. Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z KTO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 22 44 00 100, pod adresem e-mail rodo@ktolegal.com, albo korespondencyjnie na adres podany w pkt 1) powyżej.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. wykonywania umów zawieranych z KTO oraz podejmowania działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy z KTO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KTO jako na administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KTO jako administratora danych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w tym prowadzenia bieżącej komunikacji, informowania o działalności zawodowej KTO (tzw. „marketingu prawniczego”), zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami;
  4. prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z KTO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz KTO usługi oraz podwykonawcy KTO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ich zobowiązań wynikających z umów zawartych przez te podmioty z KTO, a w tym:
  1. prawnicy;
  2. podmioty świadczące usługi informatyczne;
  3. podmioty świadczące usługi kurierskie i operatorzy pocztowi;
  4. podmioty świadczący usługi drukarskie;
  5. księgowi;
  6. biegli rewidenci;
  7. audytorzy,
  a także organy administracji, służby i sądy.
 5. KTO nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, z zastrzeżeniem, że KTO może jednak zlecać wykonanie usług informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W tym zakresie KTO korzysta z usługodawców którzy deklarują, że w przypadku przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej będą one odpowiednio zabezpieczone zgodnie z art. 46 RODO. Kontaktując się z KTO mogą Państwo uzyskać kopię tych danych lub informacje o miejscu udostępnienia tych danych.
 6. Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie zależał od celu ich przetwarzania. W przypadku, o którym mowa w:
  1. pkt 3) lit. a) powyżej – Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z daną umową lub stosunkiem prawnym (a w tym powiązanych terminów przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych) lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, przy czym w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z działaniami podejmowanymi na Państwa żądanie przed zawarciem umowy z KTO, gdyby ostatecznie nie doszło do zawarcia takiej umowy, Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie;
  2. pkt 3) lit. b) powyżej – Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia odpowiednich obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  3. pkt 3) lit. c) powyżej – Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KTO jako administratora danych, przy czym w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z informowaniem Państwa o działalności zawodowej KTO (tj. „marketingiem prawniczym”), Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.
  4. pkt 3) lit. d) powyżej – Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 7. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. żądania od KTO dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych;
  3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie KTO Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności i nie są Państwo zobowiązani do ich podania, jednakże dane osobowe, o których podanie się do Państwa zwracamy są dla nas niezbędne z uwagi na zakres usług prawnych, które oferujemy oraz z uwagi na ciążące na nas obowiązki (m.in. zawodowe, rachunkowe i podatkowe). W związku z powyższym, odmowa podania nam wzmiankowanych danych osobowych mogłyby uniemożliwić nam, w zależności od sytuacji, wykonywanie na Państwa rzecz usług, utrzymywanie z Państwem kontaktu, albo nawiązanie z Państwem współpracy oraz dlatego ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy z KTO.
 9. Państwa dane osobowe nie są używane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a w tym do profilowania.