Obszary wsparcia

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska stanowi jedną z czołowych specjalizacji naszej Kancelarii -zdobyliśmy w tym obszarze unikalne i bardzo wszechstronne doświadczenie. Co szczególnie ważne w tej dziedzinie, wypracowaliśmy skuteczne mechanizmy współpracy z organami administracji publicznej, czy to występując w imieniu Klientów przy realizacji projektów inwestycyjnych lub zgłaszając w ich imieniu postulaty legislacyjne, czy to występując w roli ekspertów wspierających administrację centralną.

Usługi naszej kancelarii w powyższej dziedzinie obejmują m.in.:

– wsparcie na etapie przygotowania i realizacji inwestycji, w tym doradztwo przy opracowywaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i bieżące wsparcie w postępowaniach administracyjnych
– reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących zagadnień z zakresu ochrony środowiska
– audyty prawne w zakresie badania zgodności działalności operacyjnej z przepisami o ochronie środowiska oraz badania due diligence związane z transakcjami, finansowaniem inwestycji, etc.
– doradzanie w sprawach związanych z wdrażaniem nowych regulacji z zakresu ochrony środowiska na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym obejmujące m.in. opracowywanie wieloletnich strategii ochrony środowiska, zmianę posiadanych pozwoleń i decyzji oraz uzyskiwanie nowych – planowanie i wdrażanie strategii optymalizacji wymogów z zakresu ochrony środowiska, w tym uzyskiwanie odstępstw od konkluzji BAT, wyłączanie instalacji poza zakres reżimu IPPC oraz EU ETS
– wsparcie interesariuszy w procesach legislacyjnych obejmujące zarówno opiniowanie projektów aktów prawnych, jak i przygotowywanie gotowych propozycji legislacyjnych

– wsparcie i reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez organy ochrony środowiska oraz związanych z tym sprawach dotyczących m.in. nałożenia administracyjnych kar pieniężnych i wstrzymania działalności
– tworzenie polityk, regulaminów i struktur kontraktowych dotyczących zarządzania kwestiami ochrony środowiska w organizacjach
– kompleksowe doradztwo prawne związane z Europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), w tym wsparcie w zakresie optymalizacji wymagań związanych z uczestnictwem w Systemie, zmianami w instalacjach, rozliczaniem emisji CO2
– doradztwo związane z historycznymi zanieczyszczeniami powierzchni ziemi i szkodami w środowisku, w tym wsparcie obliczone na uniknięcie lub ograniczenie odpowiedzialności podmiotów korzystających ze środowiska oraz pomoc przy opracowywaniu planów remediacji
– kompleksowe doradztwo prawne dotyczące zagospodarowania odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym przetwarzaniem odpadów w instalacjach, odpowiedzialnością za odpad, opłatami, gospodarowaniem opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz rozszerzoną odpowiedzialnością producenta
– wsparcie dla podmiotów z sektora wydobywczego w kwestiach związanych z Prawem geologicznym i górniczym, ochroną środowiska i zagospodarowaniem odpadów wydobywczych

Kontrakty budowlane

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje budowlane oraz nieruchomości

Nasz Zespół posiada w tym obszarze bogate doświadczenie zdobyte w trakcie wszechstronnej obsługi prawnej dużych inwestycji z sektora energetyki, infrastruktury i przemysłu lotniczego. Znamy doskonale realia procesu budowlanego, ponieważ wielokrotnie wspieraliśmy inwestorów i wykonawców generalnych w zmaganiach z bieżącymi rozwiązywaniem problemów, z jakimi spotykali się na placu budowy.

Usługi naszej kancelarii w powyższej dziedzinie obejmują m.in.:

– wsparcie prawne przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, w tym projektów budowlanych, wniosków o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacyjnych opartych na specustawach
– reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących decyzji z zakresu prawa budowanego i planowania przestrzennego
– doradztwo prawne świadczone na rzecz podmiotów z sektora publicznego oraz prywatnych inwestorów na etapie opracowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
– reprezentowanie inwestorów w zakresie uzyskiwania odstępstw i wyjątków od ogólnych wymogów higieniczno-sanitarnych dotyczących obiektów budowlanych

– obsługę spraw z zakresu przepisów o gospodarce nieruchomościami, w tym wsparcie w procedurze nabycia nieruchomości należących do jednostek samorządu terytorialnego
– wsparcie w sprawach związanych z regulacjami o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w tym w kwestii odrolnień i zmiany przeznaczenia gruntów
– sprawy z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, w tym kwestie związane z terenami zamkniętymi, podziałem działek oraz ewidencją gruntów i budynków
– wsparcie interesariuszy w procesach legislacyjnych obejmujące opiniowanie projektów aktów prawnych, jak i przygotowywanie gotowych propozycji legislacyjnych

Fotowoltaika

Odnawialne źródła energii

Członkowie naszego Zespołu towarzyszyli rozwojowi sektora energetyki odnawialnej w Polsce od blisko 15 lat. Spektrum naszych doświadczeń obejmuje zarówno fotowoltaikę jak lądową energetykę wiatrową. Posiadamy również unikane doświadczenie w obsłudze sektora morskiej energetyki wiatrowej obejmujące zarówno kwestie kontraktowe, przez ochronę środowiska na planowaniu przestrzennym kończąc.

Usługi naszej kancelarii w powyższej dziedzinie obejmują m.in.:

– wsparcie na etapie pozyskiwania nieruchomości, w tym przygotowanie projektów i negocjowanie umów dzierżawy
– obsługę w procesie formalno-prawnego przygotowania inwestycji obejmująca doradzanie inwestorom i organom samorządu terytorialnego na etapie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleń na budowę

– doradztwo prawne w procesie przygotowania i negocjowania umów na roboty budowane, umów na dostawę urządzeń i kontraktów na obsługę gotowych projektów
– wsparcie prawne na etapie uzyskiwania warunków przyłączenia oraz zawierania umów przyłączeniowych
– kompleksową obsługę prawną w kwestiach związanych z systemem wsparcia, w tym nadzór nad przygotowaniem dokumentacji i bieżąca obsługa na etapie realizacji przydzielonego wsparcia
– wsparcie interesariuszy w procesach legislacyjnych obejmujące zarówno opiniowanie projektów aktów prawnych, jak i przygotowywanie gotowych propozycji legislacyjnych

Energtyka konwencjonalna

Energetyka konwencjonalna

Dzięki bogatemu doświadczeniu w pracy dla podmiotów z sektora energetyki zawodowej i ciepłownictwa oferujemy kompleksowe wsparcie we wszelkich zagadnieniach związanych z regulacjami rynku energii i systemami wsparcia. Nasze doradztwo obejmuje zarówno kwestie związane z rozwijaniem nowych inwestycji, w tym zagadnienia dotyczące przyłączania nowych obiektów do sieci, pozyskiwaniem wsparcia na nowe inwestycje wytwórcze (rynek mocy, wsparcie wysokosprawnej kogeneracji), jak również bieżącą obsługę regulacyjną uczestników rynku energii.

Usługi naszej kancelarii w powyższej dziedzinie obejmują m.in.:

– zagadnienia związane z uzyskiwaniem warunków przyłączenia i zawieraniem umów przyłączeniowych
– ubieganie się o uzyskanie mechanizmów wsparcia, w tym z rynku mocy i wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji
– wsparcie w postępowaniach koncesyjnych i uzyskiwaniu innych niezbędnych zezwoleń, wpisów do rejestrów

– reprezentowanie klientów przed Urzędem Regulacji Energetyki i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
– doradztwo w zakresie realizacji obowiązków z zakresu efektywności energetycznej
– wsparcie w zakresie zakupu oraz optymalizacji kosztów pozyskania energii i paliw przez przemysł
– audyty prawne w zakresie badania zgodności działalności operacyjnej z regulacjami rynku energii oraz badania due diligence związane z transakcjami, finansowaniem inwestycji, etc.

Kontrakty budowlane

Kontrakty budowlane i obsługa inwestycji

Doradzamy na etapie przygotowania projektów kontraktów budowlanych (FIDIC i inne) oraz umów serwisowych dotyczących różnych przedsięwzięć z energetyki i przemysłu ciężkiego. Nasze doświadczenie obejmuje także przygotowanie wzorców umów służących do kontraktowania usług i dostaw w ramach zintegrowanych polityk zakupowych stosowanych w złożonych inwestycjach.

Usługi naszej kancelarii w powyższej dziedzinie obejmują m.in.:

– przygotowanie projektów umów w oparciu o przyjęte wzory umowne, jak i szytych na miarę kontraktów autorskich
– obsługa procesu wyłaniania wykonawców w trybach konkurencyjnych, np. w formie dialogu konkurencyjnego

– negocjowanie nowych umów oraz zmian umów dotyczących przedsięwzięć w fazie realizacji
– wsparcie spółek projektowych oraz inwestorów na etapie realizacji przedsięwzięć w relacjach z wykonawcami oraz organami administracji publicznej
– wsparcie zamawiających oraz wykonawców w postępowaniach sądowych i pozasądowych